Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego

Opis studiów

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego adresowane są do osób zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – min. lekarzy, pielęgniarek, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w placówkach ochrony zdrowia. Słuchacze uzyskają przygotowanie do zajmowania kierowniczych stanowisk w podmiotach leczniczych każdego rodzaju oraz w jednostkach administracji publicznej mających w swych kompetencjach ochronę zdrowia. Dodatkowo program studiów uwzględnia problematykę zarządzania prywatną praktyką zawodową i jest skierowany do osób prowadzących prywatne gabinety lekarskie lub nimi administrujących.

 

KIERUNEK ZGŁOSZONY DO BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH. MOŻESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE - SPRAWDŹ

Program studiów

 • Prawo medyczne;
 • Prawne aspekty leczenia niepłodności;
 • Ochrona zdrowia w Polsce. Problemy prawne i organizacyjne;
 • Prawa i obowiązki personelu medycznego;
 • Prawa pacjenta;
 • Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej;
 • Odpowiedzialność osób wykonujących zawody medyczne;
 • Ochrona danych osobowych;
 • Komunikowanie z chorym pacjentem i jego rodziną;
 • Ubezpieczenia zdrowotne;
 • Świadczenie usług farmaceutycznych;
 • Wybrane zagadnienia etyki;
 • Organy ochrony praw pacjenta;
 • Prawo pracy – stosowanie w podmiotach leczniczych;
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych;
 • Mediacja w ochronie zdrowia;
 • Zarządzanie finansami w jednostkach służby zdrowia;
 • Public relations w ochronie zdrowia;
 • Seminarium dyplomowe.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Studia podyplomowe Zarządzanie w ochronie zdrowia z elementami prawa medycznego mają na celu zapoznanie uczestników  z wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu organizacji i zarządzania placówkami leczniczymi. Studia mają pomóc w poznaniu zasad, metod i technik zarządzania w ochronie zdrowia. Pomagają w poznaniu strony prawnej funkcjonowania placówek leczniczych z uwzględnieniem szeroko rozumianego prawa medycznego. Studia przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia placówek leczniczych, jak też zarządzania w służbie zdrowia.

Opłata za studia podyplomowe

1750 zł za semestr. Możliwość rozbicia na raty bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy. Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona. Po potwierdzeniu kwalifikacji na studia należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty za studia. 

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

Podanie na studia podyplomowe (wygenerowane z systemu rekrutacyjnego), kserokopia dyplomu ukończenia studiów.

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

dr Jan Plis

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Jednostka prowadząca studia

Kolegium Nauk Społecznych

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]