Administracja publiczna TRWA REKRUTACJA

Opis studiów

JESIEŃ 2022
TRWA REKRUTACJA!
>zapisz się<  

Studia podyplomowe na kierunku Administracja publiczna przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy zainteresowani są funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządów terytorialnych. Adresatami studiów są wszystkie osoby posiadające wyższe wykształcenie, w szczególności: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, menedżerowie gospodarki publicznej, pracownicy administracji samorządowej, kadra kierownicza przedsiębiorstw (zakładów) oraz inne osoby zainteresowane problematyką z zakresu administracji publicznej. Studia są przeznaczone dla absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności niezbędne do wykonywania pracy urzędnika administracji publicznej.

 

Program studiów

 • Administracja i zasady jej funkcjonowania
 • Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego
 • Ustrój administracji publicznej
 • Administracyjnoprawna sytuacja osób fizycznych
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Ochrona środowiska
 • Zasady etyki urzędniczej
 • Informatyzacja administracji publicznej, e-administracja
 • Postępowanie administracyjne
 • Ustrój i postępowanie przed sądem administracyjnym
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w świetle regulacji UE
 • Postępowanie w zbieraniu danin publicznych
 • Seminarium dyplomowe   

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci uzyskują umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych oraz stosowania zasad i procedur niezbędnych do wykonywania zadań w organizacjach i instytucjach sektora publicznego i społecznego.

Są również przygotowani do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz innych organizacjach międzynarodowych. Dodatkowo potrafią sprawnie wyszukiwać i posługiwać się przepisami prawa, rozwiązywać problemy zawodowe, posiadając umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej, organizowania i kierowania zespołem. 

Opłata za studia podyplomowe

1750 zł za semestr. Możliwość rozbicia na raty bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.
Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona.

Kandydaci powinni legitymować się:

 • dyplomem ukończenia studiów wyższych I stopnia lub dyplomem ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wygenerowane z systemu rekrutacji elektronicznej),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

Podanie na studia podyplomowe, kserokopia dyplomu ukończenia studiów.

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

dr Konrad Kędzierski

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Język wykładowy

polski

Limit przyjęć

25

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]