Zarządzanie w administracji publicznej - studia menedżerskie

Opis studiów

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie w administracji publicznej - studia menedżerskie jest doskonalenie i rozszerzenie kompetencji zawodowych pracowników w instytucjach administracji publicznej. Są one adresowane do osób pełniących funkcje kierownicze, specjalistów i pracowników jednostek sektora publicznego, zainteresowanych tematyką sprawnego i skutecznego zarządzania w różnych obszarach działalności. Program studiów został opracowany w oparciu o konsultacje z kadrą zarządzającą oraz pracownikami Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Z uwagi na znaczący udział warsztatów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, studia mogą być również przydatne dla osób zatrudnionych w sektorze prywatnym, pragnących pogłębić i uzupełnić wiedzę z zakresu kształcenia kompetencji interpersonalnych oraz budowania wizerunku jednostki na zewnątrz.

 

Program studiów

 • Organizacja i zarządzanie w sektorze publicznym – zarys problematyki
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Przywództwo - kształtowanie roli lidera
 • Zarządzanie zmianą
 • Motywowanie pracowników 
 • Efektywne zarządzanie czasem i pracą
 • Etykieta i protokół zachowań pracownika w administracji publicznej
 • Trening asertywności
 • Sztuka negocjacji i rozwiązywania konfliktów
 • Techniki komunikowania w administracji publicznej
 • Budowanie wiarygodnego wizerunku instytucji
 • Zasady obsługi klienta w urzędzie administracyjnym
 • Wystąpienia publiczne
 • Praca zespołowa i tworzenie zespołów zadaniowych
 • Stres oraz sposoby radzenia sobie ze stresem 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Korzyści dla absolwnetów

Możliwość zdobycia i/lub poszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji menedżerskich w procesie zarządzania ludźmi w organizacji. W szczególności zdobyte kwalifikacje pozwolą absolwentom:

 • organizować pracę własną i podległych pracowników oraz skuteczniej inspirować, motywować i przewodzić zespołowi pracowniczemu;
 • świadomie zarządzać zmianą;
 • posługiwać się narzędziami niezbędnymi do organizacji pracy administracyjnej, technikami negocjacji, prowadzić skuteczną komunikację wewnątrz i na zewnątrz organizacji oraz nabyć umiejętności radzenia sobie ze stresem;
 • właściwie reprezentować kierowaną jednostkę, w tym budować jej wiarygodny wizerunek.

Znaczna część zajęć prowadzona w formie warsztatów lub innych metod interaktywnych, co pozwala na rozwój praktycznych umiejętności i wymianę wiedzy oraz doświadczenia w zakresie kształcenia kompetencji interpersonalnych.

Opłata za studia podyplomowe

1550,00 zł za semestr. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną w sposób ciągły, do zorganizowania grupy, liczącej maksymalnie 25 osób, w terminach ogłaszanych na stronie UR.
Rekrutacja dla pracowników IAS odbywa się drogą elektroniczną w terminach uzgodnionych z IAS i ogłaszanych na stronie UR.

Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończonych studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister lub równorzędny).
O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • rejestracja w systemie elektronicznej rekrutacji
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - wygenerowane z systemu (w wersji elektronicznej)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

dr Lidia Kaliszczak | tel. 604644661 | e-mail: [email protected]

Język wykładowy

polski

Terminy zajęć

Studia trwają dwa semestry, łączna liczba godzin – 180 (zjazdy w trybie weekendowym, co dwa tygodnie)

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]