Audyt wewnętrzny PIERWSZE ZAJĘCIA JUŻ ZA NAMI. ZAPYTAJ O WOLNE MIEJSCA

Opis studiów

JESIEŃ 2022
TRWA REKRUTACJA!
>zapisz się<  

Celem studiów podyplomowych na kierunku Audyt wewnętrzny jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu audytu wewnętrznego, które pozwolą w profesjonalny sposób przeprowadzić audyt w organizacji (o charakterze biznesowym, organizacji sektora finansów publicznych lub niepublicznej organizacji non profit). Studia spełniają wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych w zakresie kompetencji określonych dla audytora wewnętrznego.

Kadra na studiach podyplomowych

Kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu Ekonomii i Finansów oraz eksperci PIKW w Warszawie, Certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy w zakresie  wdrażania i oceny systemów kontroli zarządczej, specjaliści ds. zarządzania ryzykiem oraz z zakresu prawa, psychologii.

 

 

Studia realizowane są we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

Program studiów

 • Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej
 • Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego
 • Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym. Kodeks etyczny audytora
 • Podstawy ekonomi i zarządzanie organizacją
 • Finanse publiczne
 • Systemy finansowania jednostek sektora budżetowego
 • Podstawy prawa w obrocie gospodarczym i funkcjonowania administracji publicznej
 • Rachunkowość finansowa
 • Podstawy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej
 • Nadużycia gospodarcze i korupcja - identyfikacja i zapobieganie
 • Statystyczne metody monitorowania procesów
 • Techniki pobierania próby w audycie wewnętrznym
 • Analiza ryzyka
 • Standardy kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem w jednostce
 • Planowanie zadań audytowych
 • Rachynkowość podatkowa
 • Metodyka pracy audytora wewnętrznego
 • Audyt zamówień publicznych
 • Audyt informatyczny
 • Audyt bezpieczeństwa informacji a rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji (szkolenie ABI ).
 • Seminarium - prace projektowe
 • Egzamin końcowy wraz z prezentacją projektu

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów wydane przez Uniwersytet Rzeszowski oraz certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie „Audytor Wewnętrzny II Stopnia PIKW”, a także prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW Sp. z o. o, wraz z bezterminowym wsparciem merytorycznym w zakresie czynności wykonywanych przez absolwenta na stanowisku pracy związanym z kierunkiem ukończonych studiów (§ 9 Regulaminu Krajowej Listy).

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych można znaleźć TUTAJ

Uwaga!!

Zainteresowani słuchacze mają możliwość realizacji kursu uzupełniającego do studiów podyplomowych ,,Audyt wewnętrzny” i uzyskania kompetencji w zakresie ,,Inspektor Ochrony Danych Osobowych”. Kurs jest integralnie związany z ww. studiami.

Opłata za studia podyplomowe

2 000 zł za semestr studiów. Możliwość rozbicia na raty bez dodatkowych kosztów

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy. Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń. 

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do wydrukowania z konta w systemie rekrutacyjnym),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

dr Lidia Kaliszczak - 604644661

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw ekonomii, rachunkowości, finansów

Język wykładowy

polski

Limit przyjęć

24 osoby

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]