Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne

Opis studiów

Studia podyplomowe na kierunku Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne zostały opracowane w oparciu o konsultacje z Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie w zakresie identyfikacji potrzeb kadry zarządzającej oraz pracowników spółdzielni mieszkaniowych.

Są adresowane do osób pełniących funkcje kierownicze, specjalistów i pracowników spółdzielni mieszkaniowych, pragnących nabyć, pogłębić i uzupełnić  wiedzę i umiejętności w obszarze prawnych, ekonomiczno-organizacyjnych oraz zarządczych aspektów funkcjonowania spółdzielczości mieszkaniowej. Studia adresowane są także do osób – absolwentów studiów wyższych, zwłaszcza kierunków administracyjno-prawnych i ekonomicznych, planujących przyszłe zatrudnienie w spółdzielniach mieszkaniowych. 

Zajęcia prowadzą eksperci Krajowej Rady Spółdzielczej oraz kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu Ekonomii i Finansów oraz Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Studia dwusemestralne, wymiar - 210 godzin.

 

KIERUNEK ZGŁOSZONY DO BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH. MOŻESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE - SPRAWDŹ

Program studiów

Moduł I - Geneza i prawne podstawy spółdzielczości – 62 godz.

Moduł II-  Ekonomika i zarządzanie w spółdzielni mieszkaniowej – 96 godz.

Moduł III - Działalność marketingowa i komunikacja interpersonalna w spółdzielni mieszkaniowej – 34 godz.

Moduł IV - Bankowość elektroniczna – 10 godz.

Seminarium – 8 godz.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Świadectwo ukończenia studiów potwierdzające nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz certyfikat Krajowej Rady Spółdzielczej.

Opłata za studia podyplomowe

1 975 zł za semestr. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

2 semestry

Termin składania dokumentów

Na spotkaniu organizacyjnym

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną (otwórz), w sposób ciągły do utworzenia grupy.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń.  O zakwalifikowaniu na studia kandydaci zostaną powiadomieni e-mailem.

Wymagane dokumenty

  • Podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu)
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał do wglądu
  • Dowód tożsamości do wglądu

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

dr Lidia Kaliszczak | e-mail: [email protected]

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Jednostka prowadząca studia

Instytut Ekonomii i Finansów we współpracy z Krajową Radą Spółdzielczą

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]