Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami TRWA REKRUTACJA

Opis studiów

JESIEŃ 2022
TRWA REKRUTACJA!
>zapisz się<  

Studia podyplomowe Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami skierowane są do absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (brak ograniczeń, co do kierunku ukończonych studiów). Studia adresowane są do szerokiego grona odbiorców m.in: do pracowników oraz kadry kierowniczej sektora prywatnego (przedsiębiorstwa produkcyjne), jak i pracowników sektora publicznego, samorządu terytorialnego (urząd miasta, marszałkowski,  gminy, fundusz ochrony środowiska, itp.), organizacji ekologicznych ubiegających się o dotacje z zakresu ochrony środowiska, a także do firm związanych z gospodarowaniem energią oraz odpadami, firm konsultingowych i doradczych, a także osób indywidualnych zainteresowanych tematyką OZEiGO. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki odpadami.

 

 

Program studiów

Program studiów obejmuje zajęcia dydaktyczne w formie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych.

 • Prawne aspekty w energetyce ze źródeł odnawialnych i gospodarowaniu odpadami;
 • Zarządzanie projektami w energetyce odnawialnej i gospodarce odpadami;
 • Ocena oddziaływania OZEiGO na środowisko;
 • Zrównoważony rozwój;
 • System informacji geograficznej (GIS) w zarządzaniu OZEiGO;
 • Logistyka gospodarowania odpadami w miejscu zamieszkania;
 • Komputerowe projektowanie systemów OZEiGO;
 • Niekonwencjonalne źródła energii;
 • Eksploatacja instalacji w OZEiGO;
 • Audyt energetyczny;
 • Właściwości i metody zagospodarowania wybranych grup odpadów;
 • Projektowanie instalacji w OZEiGO;
 • Monitoring i diagnostyka urządzeń w OZEiGO;
 • Seminarium dyplomowe;
 • Praca dyplomowa.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami  relizowanych w Uniwersytecie Rzeszowskim będzie przygotowany do posługiwania się wiedzą z zakresu pozyskiwania i wykorzystania wybranych odnawialnych źródeł energii i gospodarowania odpadami. W trakcie zajęć zdobędzie wiedzę dotyczącą zagadnień technicznych związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz gospodarką odpadami. Pozna podstawy prawa i zasady ekonomii w zakresie niezbędnym do podejmowania zgodnych z prawem, racjonalnych i efektywnych działań gospodarczych. Zdobędzie umiejętności służące do projektowania instalacji służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz gospodarowania odpadami, a także wiedzę, dzięki której potrafił będzie ocenić wpływ przedsięwzięć z zakresu OZEiGO na środowisko. Będzie przygotowany do rozwiązywania podstawowych problemów prawnych i administracyjnych związanych z OZEiGO oraz aplikowania o wsparcie finansowe w ramach funduszy europejskich. Nasz absolwent będzie także przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach oraz w administracji rządowej i samorządowej.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów oraz złożenie pracy dyplomowej.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Rzeszowski.

Opłata za studia podyplomowe

1900 zł za semestr. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

O przyjęcie na studia podyplomowe odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia  I lub II stopnia lub jednolite studia magisterskie (brak ograniczeń, co do kierunku ukończonych studiów). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - podanie generuje się automatycznie po rejestracji elektronicznej.
 2. kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, dyplomu ukończenia studiów

Studia zostaną uruchomione z chwilą zgłoszenia się min. 15 osób.

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR | tel.17 872 17 98 | [email protected]

Jednostka prowadząca studia

Instytut Rolnictwa, Ochrony i Kształtowania Środowiska

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]