Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych

Opis studiów

Celem studiów podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych pacjentów oraz ich zarządzania w dynamicznie zmieniającym się sektorze zdrowia.

  

 W trakcie studiów przygotujemy naszych słuchaczy m.in do:

 • nadzorowania i zarządzania danymi w podmiotach leczniczych;
 • prowadzenia i kierowania zespołami odpowiedzialnymi za nadzór nad poprawnością przetwarzania danych i reagowania na incydenty bezpieczeństwa (również w systemach IT).

Adresaci

Studia podyplomowe są adresowane do osób, które obecnie zajmują się obsługą i realizacją praw pacjenta, administracją systemami IT w ochronie zdrowia, problematyką audytu bezpieczeństwa informacji oraz odpowiedzialnych za planowanie i przeprowadzenie takich audytów. Studia kierowane są również do osób, które zamierzają podjąć pracę w istniejących już podmiotach leczniczych, stworzyć własne a także poznać zasady współpracy z podmiotami już istniejącymi w celu należytej i wymaganej prawem ochrony pacjenta.

 

Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymują

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych,
 • Certyfikat Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej potwierdzający kompetencje zawodowe w studiowanym zakresie,
 • Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o. https://www.pikw.pl/krajowa-lista,163.html
 • Bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z ukończonym kierunkiem (patrz § 9 Regulaminu Krajowej Listy).

 

Wykwalifikowana kadra:

Praktycy, specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeprowadzania audytów bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych w sektorze publicznym i prywatnym oraz kadra naukowo - dydaktyczna Uczelni.

Na zajęciach, praktycy zajmujący się na co dzień tematyką studiów przestawiają najlepsze praktyki, zawodowe standardy i regulacje w zakresie nadzorowania i zarządzania danymi w podmiotach leczniczych. Przedstawiona będzie metodologia prowadzenia zadań audytowych w tym zakresie i zasady ich dokumentowania oraz praktyczne warsztaty oparte na odbytych audytach, sprawdzeniach i kontrolach z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Na ćwiczeniach i warsztatach słuchacze kształtować będą umiejętności niezbędne do tworzenia i kontroli zasad bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych oraz profesjonalnego planowania, przeprowadzenia zadań audytowych i ich właściwego dokumentowania.

 Współpraca:

Studia podypomowe realizowane z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

Misją Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej jest konsolidowanie środowiska zawodowo zajmującego się audytem, systemami kontroli  wewnętrznej, bezpieczeństwem informacji, procesami związanymi z zarządzaniem ryzykiem, corporate governance, wykrywaniem i zapobieganiem oszustwom i korupcji na poziomie organizacji oraz promowanie rozwoju nowych dla Polski idei i profesji we współpracy z międzynarodowymi organizacjami zawodowymi, jak np.: ACFE, IIA, ISACA, CIPS, IFS-CIB.PIKW jako jedyny podmiot w kraju z ponad 20 letnią tradycją, podobnie jak organizacje międzynarodowe, o których mowa powyżej jest oficjalnym  członkiem NASBA, a jego zakres i forma działalności jest tożsama z  działalnością ww. organizacji, działających w USA, jako spółki prawa handlowego. Działalność PIKW jest ściśle dopasowana do specyfiki,  potrzeb i właściwości rynku w Polsce w przedmiotowym zakresie.

Opiekun merytoryczny:

Piotr Błaszczeć - od kilku lat ściśle zajmuje się tematyką związaną z bezpieczeństwem informacji. Od kilku lat współpracuje z jednostką  certyfikacyjną CIS - Certification Security Services  Sp. z o. o. Właściciel firmy LOCOS zajmującej się audytem, wdrożeniami systemów bezpieczeństwa, testami penetracyjnymi i analizą computer forensics. Przez kilkanaście lat pełnił funkcję CSO (Chief Security Officer) w jednej z agencji rządowych, a wcześniej w sektorze bankowym. Obecnie odpowiada za bezpieczeństwo informacji w grupie kapitałowej będącej jednym z największych graczy rynku e-commerce a także w ramach outsourcingu funkcji Inspektora ochrony danych nadzoruje bezpieczeństwo Spółek funkcjonujących w obszarze finansów i płatności mobilnej oraz  służby zdrowia. Niezależny konsultant ds. bezpieczeństwa IT, biegły sądowy z zakresu przestępstw przy użyciu sprzętu i sieci (Certified  Information Systems  Security Officer), audytor wiodący ISO 27001,ISO 20000, ISO 22301, EN 50600. Uczestnik i koordynator wielu projektów  audytowych oraz postępowań kontrolnych realizowanych w organizacjach sektora prywatnego i publicznego. Trener realizujący zadania dla wielu firm z zakresu bezpieczeństwa informacji, audytu teleinformatycznego, danych osobowych, ochrony własności intelektualnej w sektorze nowych  technologii oraz prawnych aspektów umów w IT.

Opłata za studia podyplomowe

2 200 zł za semestr. Możliwość rozbicia na raty bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Złożenie kompletu dokumentów: podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, kserokopia dyplomu ukończenia studiów

 • Rejestracja elektroniczna
 • Dokumenty:
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów (I lub II stopnia lub  jednolitych magisterskich)
  • Podanie-kwestionariusz o przyjęcie na studia podyplomowe (wygenerowany z systemu).

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów co najmniej I stopnia.

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Medycznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]