Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej TRWA REKRUTACJA

Opis studiów

JESIEŃ 2022
TRWA REKRUTACJA!
>zapisz się<  

Celem studiów podyplomowych Finanse publiczne z elementami rachunkowości budżetowej  jest poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczestników w obszarze finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, co przygotuje ich do identyfikacji, diagnozy oraz rozwiązywania problemów z tego zakresu. Ukończenie studiów pozwala na zdobycie dodatkowego wykształcenia kierunkowego w przypadku osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych do podjęcia takiej pracy.

 

Adresaci studiów

Studia są adresowane do absolwentów szkół wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy poprzez rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej chcą poprawić swoje kwalifikacje zawodowe. W szczególności dotyczy to pracowników administracji publicznej, a w tym rządowej i samorządowej.

 

Kadra dydaktyczna

Eksperci z praktyki gospodarczej (Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie), a także kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu Ekonomii i Finansów oraz Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

 

Program studiów

 • Finanse publiczne w krajach Unii Europejskiej
 • System finansów publicznych w Polsce
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego
 • System finansowy ubezpieczeń społecznych
 • Rachunkowość budżetowa jednostek sektora publicznego
 • Prawo finansowe i budżetowe
 • Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora publicznego
 • Konstrukcja i wykonanie budżetu zadaniowego
 • Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sferze finansów publicznych
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Realizacja zamówień publicznych
 • Podatek VAT w sferze finansów publicznych
 • Finansowanie projektów jednostek sektora publicznego i pomoc publiczna
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Nieprawidłowości w gospodarowaniu finansami publicznymi
 • Ochrona danych
 • Seminarium

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje gruntowną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w obszarze finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, przygotowujące go do identyfikacji, diagnozy oraz rozwiązywania problemów z tego zakresu. W szczególności absolwent nabywa wiedzę i umiejętności związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sporządzaniem sprawozdań budżetowych i finansowych, decyzjami finansowymi i przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych. Absolwent uzyskuje dodatkowe wykształcenie kierunkowe w przypadku osób zatrudnionych w administracji publicznej oraz wymagane kwalifikacje zawodowe do podjęcia takiej pracy.

 

Świadectwo ukończenia studiów potwierdzające nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Opłata za studia podyplomowe

1600,00 zł za semestr. Możliwość rozbicia na raty bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. 

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane z systemu)
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich) –  oryginał do wglądu

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

dr hab. inż. Dariusz Zając, prof. UR

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Jednostka prowadząca studia

Instytut Ekonomii i Finansów

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]