Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa

Opis studiów

Studia są adresowane do absolwentów szkół wyższych I lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. W szczególności dotyczy to zarówno pracowników administracji publicznej, a w tym rządowej i  samorządowej jak również do przedstawicieli takich grup jak policja, straż miejska, straż pożarna, wojsko, służba zdrowia, pracownicy obrony cywilnej, kadra kierownicza przedsiębiorstw przemysłowych

Program studiów

 • Prawnoadministracyjne aspekty zarządzania kryzysowego - zagadnienia wstępne
 • Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym
 • Efektywne wykorzystanie sił i środków Policji w sytuacji wystąpienia katastrof, klęsk żywiołowych i zbiorowego naruszenia prawa
 • Organizacja i funkcjonowanie centrów zarządzania kryzysowego
 • Zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania zespołem ludzkim
 • Zasady i procedury mobilizacji służb medycznych w rejonach dotkniętych sytuacją kryzysową, katastrofą bądź klęską żywiołową
 • System ratownictwa medycznego
 • Państwowa Straż Pożarna w systemie zarządzanie kryzysowego
 • Informacja i sieci informatyczne w systemie bezpieczeństwa narodowego
 • Media i komunikacja społeczna w zarządzaniu kryzysowym
 • Psychologia sytuacji kryzysowych i stresu
 • Komunikacja w kryzysie z elementami negocjacji i mediacji
 • Praca w zespole reagowania kryzysowego
 • Elementy prawa karnego materialnego i procesowego w zarządzaniu kryzysowym
 • Wybrane elementy prawa cywilnego w zarządzaniu kryzysowym
 • Zagadnienia kryminologii i kryminalistyki w zarządzaniu kryzysowego(zajęcia laboratoryjne)
 • Seminarium dyplomowe

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje gruntowną wiedzę przygotowującą go  do profesjonalnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które w swoim zakresie obejmuje całokształt zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zdarzeniom kryzysowym, określając je jako działania prewencyjne, działaniem w trakcie ich trwania, skupiając się tu na zwalczaniu i  działaniu ratowniczym, jak również likwidacja skutków po ich zaistnieniu. Ukończenie studiów pozwala na zdobycie także wiedzy z zakresu nauk prawnych. Absolwent będzie w stanie prawidłowo zarówno interpretować przepisy jak również stosować ustawową terminologię używaną na gruncie przepisów o zarządzaniu kryzysowym. Dopełnieniem jego umiejętności będzie zdobycie wiedzy na temat komunikowania się z mediami ich rolą, jak również poznanie nowych technologii informatycznych, co stanowi jeden z kluczowych elementów w prawidłowym zarządzaniu podczas sytuacji kryzysowej występującej na terenie RP.

Opłata za studia podyplomowe

1750 zł za semestr. Możliwość rozbicia na raty bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.
Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona.

Kandydaci powinni legitymować się:

 • dyplomem ukończenia studiów wyższych I stopnia lub
 • dyplomem ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (w wersji elektronicznej),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

Po potwierdzeniu kwalifikacji na studia należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty za studia na konto podane przy opisie studiów na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji .

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

Podanie na studia podyplomowe (wygenerowane z systemu rekrutacyjnego), kserokopia dyplomu ukończenia studiów, kserokopia dowodu osobistego

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

dr Konrad Kędzierski

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów I lub II stopnia lub jednolotych magisterskich.

Jednostka prowadząca studia

Kolegium Nauk Społecznych

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]