Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa

Opis studiów

Studia są adresowane do absolwentów szkół wyższych I lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. W szczególności dotyczy to zarówno pracowników administracji publicznej, a w tym rządowej i  samorządowej jak również do przedstawicieli takich grup jak policja, straż miejska, straż pożarna, wojsko, służba zdrowia, pracownicy obrony cywilnej, kadra kierownicza przedsiębiorstw przemysłowych

Program studiów

 • Prawnoadministracyjne aspekty zarządzania kryzysowego - zagadnienia wstępne
 • Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym
 • Efektywne wykorzystanie sił i środków Policji w sytuacji wystąpienia katastrof, klęsk żywiołowych i zbiorowego naruszenia prawa
 • Organizacja i funkcjonowanie centrów zarządzania kryzysowego
 • Zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania zespołem ludzkim
 • Zasady i procedury mobilizacji służb medycznych w rejonach dotkniętych sytuacją kryzysową, katastrofą bądź klęską żywiołową
 • System ratownictwa medycznego
 • Państwowa Straż Pożarna w systemie zarządzanie kryzysowego
 • Informacja i sieci informatyczne w systemie bezpieczeństwa narodowego
 • Media i komunikacja społeczna w zarządzaniu kryzysowym
 • Psychologia sytuacji kryzysowych i stresu
 • Komunikacja w kryzysie z elementami negocjacji i mediacji
 • Praca w zespole reagowania kryzysowego
 • Elementy prawa karnego materialnego i procesowego w zarządzaniu kryzysowym
 • Wybrane elementy prawa cywilnego w zarządzaniu kryzysowym
 • Zagadnienia kryminologii i kryminalistyki w zarządzaniu kryzysowego(zajęcia laboratoryjne)
 • Seminarium dyplomowe

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje gruntowną wiedzę przygotowującą go  do profesjonalnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które w swoim zakresie obejmuje całokształt zagadnień związanych z przeciwdziałaniem zdarzeniom kryzysowym, określając je jako działania prewencyjne, działaniem w trakcie ich trwania, skupiając się tu na zwalczaniu i  działaniu ratowniczym, jak również likwidacja skutków po ich zaistnieniu. Ukończenie studiów pozwala na zdobycie także wiedzy z zakresu nauk prawnych. Absolwent będzie w stanie prawidłowo zarówno interpretować przepisy jak również stosować ustawową terminologię używaną na gruncie przepisów o zarządzaniu kryzysowym. Dopełnieniem jego umiejętności będzie zdobycie wiedzy na temat komunikowania się z mediami ich rolą, jak również poznanie nowych technologii informatycznych, co stanowi jeden z kluczowych elementów w prawidłowym zarządzaniu podczas sytuacji kryzysowej występującej na terenie RP.

Opłata za studia podyplomowe

1750 zł za semestr. Możliwość rozbicia na raty bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.
Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona.

Kandydaci powinni legitymować się:

 • dyplomem ukończenia studiów wyższych I stopnia lub
 • dyplomem ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (w wersji elektronicznej),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • podanie na studia podyplomowe (wygenerowane z systemu rekrutacyjnego),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu).

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

dr Konrad Kędzierski

Wymagania wstępne

Ukończenie studiów I lub II stopnia lub jednolotych magisterskich.

Jednostka prowadząca studia

Kolegium Nauk Społecznych

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]