Wychowanie fizyczne

Opis studiów

Studia podyplomowe Wychowanie fizyczne przygotowują nauczycieli innych przedmiotów oraz osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych co najmniej II stopnia posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego.

W trakcie studiów podyplomowych słuchacze nabędą podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, aby móc oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego, a także potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej.

Program studiów podyplomowych Wychowanie fizyczne został opracowany z myślą o przygotowaniu słuchaczy do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także do samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające ich dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotu - wychowanie fizyczne w placówkach oświatowych (zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2020 poz. 1289), a także Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

KIERUNEK ZGŁOSZONY DO BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH. MOŻESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE - SPRAWDŹ

Program studiów

 • Anatomia
 • Antropologia
 • Fizjologia wysiłku fizycznego
 • Antropomotoryka
 • Biomechanika
 • Teoria wychowania fizycznego
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w kulturze fizycznej
 • Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 • Metodyka wychowania fizycznego
 • Historia kultury fizycznej i olimpizmu
 • Organizacja i prawo w oświacie
 • Diagnozowanie sprawności i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży
 • Wychowanie fizyczne specjalne
 • Gimnastyka z metodyką
 • Lekkoatletyka z metodyką
 • Współczesne formy fitness
 • Koszykówka z metodyką
 • Piłka nożna z metodyką
 • Piłka ręczna z metodyką
 • Piłka siatkowa z metodyką
 • Zabawy i gry ruchowe z metodyką
 • Rytmika i taniec
 • Animacja czasu wolnego
 • Obóz letni
 • Seminarium dyplomowe

Opłata za studia podyplomowe

1800 zł za semestr. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

3 semestry

Wymagane dokumenty

 • Podanie kandydata o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu rekrutacji,
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem, lub oryginał do wglądu),
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych.

 

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

dr Maciej Huzarski

Wymagania wstępne

 • Ukończone studia wyższe nauczycielskie na poziomie drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 • Stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w zajęciach na studiach podyplomowych.

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Medycznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]