Wychowanie fizyczne TRWA REKRUTACJA

Opis studiów

JESIEŃ 2022
TRWA REKRUTACJA!
>zapisz się<  

Studia podyplomowe Wychowanie fizyczne przygotowują nauczycieli innych przedmiotów oraz osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych co najmniej II stopnia posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego.

W trakcie studiów podyplomowych słuchacze nabędą podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, aby móc oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego, a także potrzeb związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej.

Program studiów podyplomowych Wychowanie fizyczne został opracowany z myślą o przygotowaniu słuchaczy do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także do samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające ich dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotu - wychowanie fizyczne w placówkach oświatowych (zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2020 poz. 1289), a także Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

 

Program studiów

 • Anatomia
 • Antropologia
 • Fizjologia wysiłku fizycznego
 • Antropomotoryka
 • Biomechanika
 • Teoria wychowania fizycznego
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w kulturze fizycznej
 • Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne
 • Metodyka wychowania fizycznego
 • Historia kultury fizycznej i olimpizmu
 • Organizacja i prawo w oświacie
 • Diagnozowanie sprawności i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży
 • Wychowanie fizyczne specjalne
 • Gimnastyka z metodyką
 • Lekkoatletyka z metodyką
 • Współczesne formy fitness
 • Koszykówka z metodyką
 • Piłka nożna z metodyką
 • Piłka ręczna z metodyką
 • Piłka siatkowa z metodyką
 • Zabawy i gry ruchowe z metodyką
 • Rytmika i taniec
 • Animacja czasu wolnego
 • Obóz letni
 • Seminarium dyplomowe

Opłata za studia podyplomowe

1800 zł za semestr. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

3 semestry

Wymagane dokumenty

 • Podanie kandydata o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu rekrutacji,
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona za zgodność z oryginałem, lub oryginał do wglądu),
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych.

 

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

dr Maciej Huzarski

Wymagania wstępne

 • Ukończone studia wyższe nauczycielskie na poziomie drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 • Stan zdrowia umożliwiający uczestnictwo w zajęciach na studiach podyplomowych.

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Medycznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]