Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki

Opis studiów

 

 Termin składania dokumentów do 12 stycznia 2022 r.  

Celem studiów jest podniesienie kompetencji nauczycieli informatyki w zakresie wiedzy, umiejętności i metodyki nauczania informatyki w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych do poziomu określonego zapisami obowiązującej podstawy programowej przedmiotu informatyka.

 

Program studiów

 • wstęp do informatyki
 • przegląd informatyki szkolnej
 • szkolna infrastruktura informatyczna
 • systemy oprogramowania użytkowego (edytor tekstu, edytor grafiki i grafika komputerowa, arkusz kalkulacyjny, multimedia, edytor stron internetowych
 • algorytmy i struktury danych
 • relacyjne bazy danych
 • programowanie wizualne
 • programowanie obiektowe
 • programowanie skryptowe
 • przedmiot do wyboru: Programowanie Arduino/Programowanie Lego Mindstorm/Administrowanie CMS-em
 • metodyka nauczania informatyki i korzystania z technologii w nauczaniu
 • prawne, etyczne i społeczne aspekty informatyki
 • rozwój zawodowy nauczyciela
 • przygotowanie pracy końcowej

Liczba godzin dydaktycznych: 180 

 

Część zajęć prowadzona będzie online.

Opłata za studia podyplomowe

Studia podyplomowe BEZPŁATNE - finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

 • studia przeznaczone są dla praktykujących nauczycieli
 • liczba miejsc na kierunku jest ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń w systemie elektronicznej rejestracji.
 • zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego na stronie internetowej pod adresem podyplomoweikursy.ur.edu.pl.
 • kandydaci niezakwalifikowani na etapie rejestracji elektronicznej pozostają na liście rezerwowej, przy zachowaniu kolejności zgłoszeń.

 

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

 • rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji (IRK)
 • posiadanie uprawnień nauczycielskich
 • w rekrutacji mogą wziąć udział tylko praktykujący nauczyciele
 • terminowe dostarczenie kompletu dokumentów (osobiście lub drogą korespondencyjną)

Niedostarczenie w terminie wymaganych dokumentów lub dostarczenie niekompletnej dokumentacji, skutkować będzie usunięciem kandydata z listy zakwalifikowanych.

 

Komplet dokumentów:

 • podpisane podanie wygenerowane z systemu elektronicznej rejestracji IRK,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dyplomu/świadectwa potwierdzająca kwalifikacje pedagogiczne (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dyplomu/świadectwa potwierdzająca kwalifikacje do nauczania informatyki (oryginał do wglądu)
 • zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające zatrudnienie na etacie nauczyciela, ze wskazaniem nauczanych przedmiotów, podpisane przez dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną.

 

 

Harmonogram rekrutacji:

 • Rejestracja elektroniczna: 04.11.2021 r. godz. 8:00 do 23.11.2021 r. godz. 23:55.
 • Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych: 24.11.2021 r. o godz. 12.00 na stronie podyplomowe.ur.edu.pl
 • Dostarczenie kompletu dokumentów przez osoby zakwalifikowane w rekrutacji zasadniczej: 24.11.2021 do 30.11.2021 r. do Działu Kształcenia Podyplomowego, ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów, pok. 52 w godzinach: 8.00-15:30

 

NOWE TERMINY REKRUTACJI!

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA NA KIERUNEK ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO 31.12.2021 R. 

Komplet dokumentów należy złożyć do 12 stycznia 2022 r. (osobiście lub przesyłką na adres: Dział Kształcenia Podyplomowego, ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów) 

 

W przypadku niezebrania się odpowiedniej liczby osób niezbędnych do uruchomienia kierunku, istnieje możliwość przedłużenia rekrutacji.

W przypadku wcześniejszego niż przewidywany, wypełnienia limitu miejsc na kierunku, zastrzegamy możliwość wcześniejszego zamknięcia elektronicznej rekrutacji. W tym przypadku lista rankingowa zostanie ogłoszona wcześniej, każdy z kandydatów zarejestrowanych w systemie zostanie o tym fakcie poinformowany w wiadomości e-mail.

Do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się środki komunikacji na odległość m.in. e-mail, telefon.

Adres

Dokumenty należy składać do Działu Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.: 17 872 11 48, 17 872 10 96

Telefon

17 872 10 96

Osoba do kontaktu

Iwona Grzegorzak

Kierownik studiów

dr Wojciech Rząsa

Jednostka prowadząca studia

Instytut Informatyki

Język wykładowy

polski

Limit przyjęć

40 osób

Kolegium

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]