Doskonalące studia podyplomowe z informatyki dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Opis studiów

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pełnej realizacji edukacji informatycznej i integrowania tych zajęć z innymi rodzajami edukacji. Na zajęciach z jednej strony nauczyciele wypracują pełny zestaw scenariuszy i materiałów dla swoich zajęć, a z drugiej – zweryfikują wypracowane materiały w szkole podczas zajęć ze swoimi uczniami w czasie między zjazdami. Będzie to pewnego rodzaju praktyka „na bieżąco”.

Adresatami studiów podyplomowych są nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Oczekuje się, że słuchacze mają podstawowe przygotowanie w zakresie posługiwania się komputerem, jego aplikacjami biurowymi i usługami sieciowymi (w zakresie poczty elektronicznej i wyszukiwania informacji). Celem będzie wyrównanie przygotowania nauczycieli, poszerzenie oraz pogłębienie umiejętności do poziomu niezbędnego dla prowadzenia zajęć edukacji informatycznej w klasach I-III szkoły podstawowej.

 

 

Program studiów

 • Warsztat nauczyciela wzbogacony technologią
 • Edukacja informatyczna i jej metodyka w edukacji wczesnoszkolnej
 • Sytuacje problemowe, elementy algorytmiki, programowanie
 • Edukacja informatyczna wsparciem innych edukacji
 • Aspekty społeczne i prawne; bezpieczeństwo
 • Planowanie własnego, profesjonalnego rozwoju

Część zajęć prowadzona będzie online.

Liczba godzin dydaktycznych: 210

Opłata za studia podyplomowe

Studia podyplomowe BEZPŁATNE - finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

 • studia przeznaczone są dla praktykujących nauczycieli,
 • liczba miejsc na kierunku jest ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń w systemie elektronicznej rejestracji,
 • zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego na stronie internetowej pod adresem podyplomoweikursy.ur.edu.pl,
 • kandydaci niezakwalifikowani na etapie rejestracji elektronicznej pozostają na liście rezerwowej, przy zachowaniu kolejności zgłoszeń.

 

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

 • rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji (IRK),
 • posiadanie uprawnień nauczycielskich,
 • w rekrutacji mogą wziąć udział tylko praktykujący nauczyciele,
 • terminowe dostarczenie kompletu dokumentów (osobiście lub drogą korespondencyjną),

Niedostarczenie w terminie wymaganych dokumentów lub dostarczenie niekompletnej dokumentacji, skutkować będzie usunięciem kandydata z listy zakwalifikowanych.

 

Komplet dokumentów:

 • podpisane podanie wygenerowane z systemu elektronicznej rejestracji IRK,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dyplomu/świadectwa potwierdzająca kwalifikacje pedagogiczne (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dyplomu/świadectwa potwierdzająca kwalifikacje do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (oryginał do wglądu)
 • zaświadczenie z miejsca pracy potwierdzające zatrudnienie na etacie nauczyciela, ze wskazaniem nauczanych przedmiotów, podpisane przez Dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną.

 

 

Harmonogram rekrutacji:

 • Rejestracja elektroniczna: 04.11.2021 r. godz. 8:00 do 23.11.2021 r. godz. 23:55.
 • Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych: 24.11.2021 r. o godz. 12.00 na stronie podyplomowe.ur.edu.pl
 • Dostarczenie kompletu dokumentów przez osoby zakwalifikowane: 24.11.2021 do 30.11.2021 r. do Działu Kształcenia Podyplomowego, ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów, pok. 52 w godzinach: 8.00-15:30

 

 

W przypadku niezebrania się odpowiedniej liczby osób niezbędnych do uruchomienia kierunku, istnieje możliwość przedłużenia rekrutacji.

W przypadku wcześniejszego niż przewidywany, wypełnienia limitu miejsc na kierunku, zastrzegamy możliwość wcześniejszego zamknięcia elektronicznej rekrutacji. W tym przypadku lista rankingowa zostanie ogłoszona wcześniej, każdy z kandydatów zarejestrowanych w systemie zostanie o tym fakcie poinformowany w wiadomości e-mail.

Do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się środki komunikacji na odległość m.in. e-mail, telefon.

Adres

Dokumenty należy składać do Działu Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.: 17 872 11 48, 17 872 10 96

Telefon

17 872 10 96

Osoba do kontaktu

Iwona Grzegorzak

Kierownik studiów

dr Krystian Tuczyński

Jednostka prowadząca studia

Instytut Pedagogiki

Język wykładowy

polski

Limit przyjęć

38 osób

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]