Nauczanie języka polskiego

Opis studiów

Celem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych: Nauczanie języka polskiego jest merytoryczne i dydaktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze nauczycieli języka polskiego we wszystkich typach szkół. Oferta adresowana jest do absolwentów kierunków humanistycznych, jak również absolwentów pedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej, nauczania początkowego, teologii oraz kierunków slawistycznych, którzy ukończyli jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne.

Studia podyplomowe nauczanie języka polskiego zapewniają uzyskanie uprawnień do nauczania kolejnego przedmiotu. 

Program studiów

Moduł przedmiotów z zakresu przygotowania merytorycznego

 • Historia literatury polskiej (średniowiecze – modernizm)
 • Historia literatury polskiej (literatura po 1918 roku)
 • Arcydzieła literatury powszechnej
 • Poetyka z elementami teorii literatury
 • Analiza dzieła literackiego
 • Wiedza o kulturze
 • Gramatyka opisowa języka polskiego
 • Współczesny język polski z elementami historii języka
 • Kultura języka ze stylistyką praktyczną

 

Moduł dydaktyczny i praktyk

 • Metodyka nauczania literatury i języka polskiego
 • Warsztaty metodyczne
 • Kompetencje nauczyciela polonisty w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • Literatura dla dzieci i młodzieży
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (na lekcjach języka polskiego)
 • Technologia informacyjna i kształcenie zdalne w nauczaniu języka polskiego
 • Praktyka z języka polskiego

 

Moduł glottodydaktyczny

 • Podstawy glottodydaktyki
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego dzieci i młodzieży
 • Ćwiczenia ortofoniczno-logopedyczne w nauczaniu języka polskiego

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów uzyskuje potwierdzone świadectwem kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego.

Opłata za studia podyplomowe

1600 zł za semestr. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

3 semestry

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy. Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń. 

 

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wygenerowne z systemu elektronicznej rejestracji);
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu);
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (w przypadku cudzoziemców);
 • Nostryfikacja dyplomu (w przypadku osób, które uzyskały dyplomy poza UE OECD, EFTA lub dyplomy, które nie są uznawane na podstawie umów międzynarodowych.

Osoba do kontaktu

Iwona Grzegorzak | 17 872 10 96 | [email protected]

Kierownik studiów

dr hab. Elżbieta Mazur, prof. UR

Wymagania wstępne

 • Ukończone studia jednolite magisterskie lub studia drugiego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym;
 • O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci kierunków humanistycznych o specjalności nauczycielskiej oraz absolwenci pedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej, nauczania początkowego, teologii i kierunków slawistycznych, posiadający przygotowanie pedagogiczne.
 • W przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia podyplomowe wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie B2.
 • W przypadku dyplomów uzyskanych poza Polską wymagane jest tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończonych studiów wyższych.
 • Potwierdzeniem znajomości  języka  polskiego  wymaganym przez Uniwersytet Rzeszowski jest:
 1. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, na poziomie minimum B2, lub
 2. uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomości języka polskiego organizowanego przez Centrum Polonijne UR, lub
 3. dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w j. polskim.
 • W przypadku osób, które uzyskały dyplomy w państwach poza UE OECD, EFTA lub dyplomy, które nie są uznawane na podstawie umów międzynarodowych, dyplomy te wymagają przeprowadzenia procedury nostryfikacji.

Jednostka prowadząca studia

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa

Język wykładowy

polski

Limit przyjęć

30

Kolegium

Kolegium Nauk Humanistycznych

Punkty ECTS

43

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]