Wiedza o społeczeństwie TRWA REKRUTACJA

Opis studiów

JESIEŃ 2022
TRWA REKRUTACJA!
>zapisz się<  

Studia podyplomowe na kierunku Wiedza o społeczeństwie przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich o specjalności nauczycielskiej. Studia podyplomowe nadają uczestnikom uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu, czyli wiedzy o społeczeństwie, we wszystkich typach szkół (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe; nauczanie na poziomie podstawowym i rozszerzonym). Studia podyplomowe z Wiedzy o Społeczeństwie obejmują 270 godz. zajęć dydaktycznych, w tym głównie konwersatoria oraz 90 godz. praktyki zawodowej, łącznie 360 godzin. Zajęcia odbywają się w trybie studiów niestacjonarnych (w soboty i niedziele) i trwają trzy semestry. Zajęcia dydaktyczne obejmują przedmioty dostosowane do podstawy programowej realizowanej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, na poziomie podstawowym i rozszerzonym, z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie oraz dydaktykę tego przedmiotu.

 

 

Program studiów

 • System prawny RP
 • Współczesne systemy polityczne
 • Podstawy socjologii
 • Prawa człowieka
 • Problemy współczesnego świata
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne
 • System polityczny II RP
 • Dzieje i współczesność Unii Europejskiej
 • Podstawy kulturoznawstwa z elementami etnologii
 • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie
 • Praktyka zawodowa

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Wiedza o społeczeństwie uzyskują uprawnienia do nauczania tego przedmiotu we wszystkich typach szkół.

Opłata za studia podyplomowe

1 500 zł za semestr. Możliwość rozbicia na raty bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

3 semestry

Zasady rekrutacji

Złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, odpis dyplomu ukończenia studiów

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

dr Paweł Korzeniowski

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich o specjalności nauczycielskiej.

Jednostka prowadząca studia

Instytut Historii

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Humanistycznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]