Historia i teraźniejszość NOWOŚĆ!!! TRWA REKRUTACJA

Opis studiów

Program studiów podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

 

Studia podyplomowe na kierunku Historia i teraźniejszość przeznaczone są dla absolwentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich o specjalności nauczycielskiej. 

Celem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych: historia i teraźniejszość jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne kadry do nauczania kolejnego przedmiotu - historia i teraźniejszość, w szkołach ponadpodstawowych (szkoły branżowe I stopnia, technika, licea ogólnokształcące na poziomie podstawowym).


Studia podyplomowe w zakresie historia i teraźniejszość obejmują 300 godz. zajęć dydaktycznych oraz 60 godz. praktyki zawodowej, łącznie 360 godzin. Studia trwają trzy semestry, częściowo realizowane będą w trybie zdalnym. Zajęcia dydaktyczne, realizowane w postaci konwersatoriów, obejmują przedmioty dostosowane do podstawy programowej realizowanej w szkołach ponadpodstawowych z przedmiotu historia i teraźniejszość oraz dydaktykę tego przedmiotu.


Kwalifikacyjne studia podyplomowe: historia i teraźniejszość nadają uprawnienia do nauczania tego przedmiotu we wszystkich typach szkół ponadpodstawowych.

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych historia i teraźniejszość i uzyskania kwalifikacji jest zaliczenie wszystkich przedmiotów; złożenie 4 egzaminów w tym: trzech z przedmiotów kierunkowych oraz z dydaktyki historii i teraźniejszości. Ponadto uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest zrealizować 60 godz. praktyk zawodowych.

Po zrealizowaniu wszystkich wymogów uczestnik otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie historii i teraźniejszości wystawione przez Uniwersytet Rzeszowski.

Program studiów

 

 • Historia powszechna 1945-1991
 • Świat współczesny (po 1991 r.) 
 • Historia Polski 1945-1989
 • Polska współczesna (po 1989 r.)
 • Społeczeństwo i gospodarka po 1989 r. 
 • Podstawy socjologii
 • Współczesne systemy polityczne
 • Prawa człowieka
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne
 • Dzieje i współczesność Unii Europejskiej
 • Współczesne stosunki międzynarodowe
 • Dydaktyka przedmiotu historia i teraźniejszość
 • Praktyka zawodowa

Opłata za studia podyplomowe

1 550 zł za semestr. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

3 semestry

Zasady rekrutacji

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Podpisane podanie wraz z załącznikami i kompletem dokumentów należy dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego UR – ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał do wglądu),
 • kopia dyplomu/świadectwa potwierdzająca kwalifikacje pedagogiczne (oryginał do wglądu).

Kierownik studiów

dr Agnieszka Kawalec

Wymagania wstępne

Kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie (ukończone II stopnia lub jednolite magisterskie) o specjalności nauczycielskiej.

Jednostka prowadząca studia

Instytut historii

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Humanistycznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]