Edukacja i rehabilitacja osób z ASD (Autism spectrum disorder) NOWOŚĆ!!! TRWA REKRTUACJA

Opis studiów

JESIEŃ 2022
TRWA REKRUTACJA!
>zapisz się<  

Studia podyplomowe edukacja i rehabilitacja osób z ASD (Autism spectrum disorder) wpisują się w aktualne tendencje kształcenia specjalnego, realizowanego w różnych formach. Przedszkola, szkoły i placówki (specjalne, integracyjne, ogólnodostępne) zobligowane są do zapewnienia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem, zespołem Aspergera i z całościowymi zaburzeniami rozwoju odpowiednich warunków edukacyjnych, dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych, uwzględniających potencjał rozwojowy, jak również ograniczenia w różnych obszarach funkcjonowania.

Założenia programu studiów podyplomowych są odpowiedzią na standardy kształcenia nauczycieli. W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem podyplomowych studiów edukacja i rehabilitacja osób z ASD absolwent jest przygotowany do:

 • pracy w procesie wieloprofilowej diagnozy ASD,
 • planowania, prowadzenia oraz oceny efektów zajęć osób z ASD w placówce i w środowisku domowym,
 • planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych z uczniami z ASD na każdym etapie edukacyjnym oraz do monitorowania ich osiągnięć,
 • współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych i wielospecjalistycz-nych,
 • organizowania profesjonalnego wsparcia dla osób z osób z ASD a także dla ich rodzin,
 • wspomagania ucznia z ASD w warunkach placówki prowadzącej wczesne wspomaganie, przedszkola lub szkoły.

Celem studiów podyplomowych jest rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z ASD na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne osób z ASD, współpracę z ich środowiskiem.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych edukacja i rehabilitacja osób z ASD (Autism spectrum disorder) jest aktywne uczestnictwo z zajęciach oraz uzyskanie wszystkich przewidzianych tokiem studiów zaliczeń i zdanie egzaminów, potwierdzone w karcie egzaminów i zaliczeń oraz zaliczenie praktyk.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z ASD oraz otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane na wzorze UR.

Program studiów

PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE SPECJALNE

 • Neurofizjologiczne podstawy zaburzeń rozwoju. Farmakologia i suplementacja w ASD
 • Rehabilitacja dziecka z ASD w kontekście pedagogiki specjalnej
 • Podstawy psychopatologii, psychologii klinicznej w rehabilitacji osób z ASD
 • Metody terapii osób z ASD
 • Rodzina dziecka z ASD
 • Seksualność osób z ASD
 • Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju
 • Diagnoza poziomu funkcjonowania dziecka z ASD
 • Edukacja osób z ASD
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z ASD
 • Mediacje i coaching rodzicielski

DYDAKTYKA SPECJALNA

 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka specjalna
 • Stosowana Analiza Zachowania
 • Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju
 • Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
 • Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej osób z ASD
 • Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna
 • Postępowanie z uczniem z ASD wysoko funkcjonującym w szkole
 • Rozwijanie kompetencji społecznych niezależnego funkcjonowania osób z ASD
 • Integracja uczniów z ASD- organizowanie środowiska terapeutycznego – metoda cieniowania
 • Terapia zajęciowa jako terapia wspomagające
 • Organizacja i podstawy prawne specjalistycznych zajęć dla osób z ASD
 • Prowadzenie dokumentacji procesu terapeutycznego

PRAKTYKA

 • Praktyka w placówkach kształcenia uczniów z niepełnosprawnością
 • Praktyka specjalnościowa w ośrodkach wczesnej interwencji (sem. I), przedszkolach specjalnych (intergracyjnych) (sem. II), szkołach (sem. III).

Opłata za studia podyplomowe

1 800 zł za semestr. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

3 semestry

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

 • podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie,
 • o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z załącznikami, wygenerowane z systemu rekrutacyjnego IRK,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał do wglądu),
 • kopia dyplomu/świadectwa potwierdzająca kwalifikacje pedagogiczne (oryginał do wglądu).

Kierownik studiów

dr Izabela Marczykowska

Wymagania wstępne

Kandydat na studia podyplomowe musi posiadać wykształcenie wyższe magisterskie (ukończone II stopnia lub jednolite magisterskie) o specjalności nauczycielskiej

Jednostka prowadząca studia

Instytut Pedagogiki

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]