Matematyka TRWA REKRUTACJA

Opis studiów

JESIEŃ 2022
TRWA REKRUTACJA!
>zapisz się<  

Studia podyplomowe Matematyka  skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach, których programy studiów przewidywały co najmniej 60 godzin przedmiotów matematycznych oraz posiadających przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne, w zakresie podstaw dydaktyki oraz emisji głosu. W trakcie studiów realizowane będzie przygotowanie merytoryczne w zakresie matematyki wyższej bezpośrednio powiązane z podstawą programową nauczania tego przedmiotu obowiązującą w szkole podstawowej (klasy 4-8) i szkole ponadpodstawowej oraz przygotowanie dydaktyczne do nauczania matematyki.

Adresaci:  Studia podyplomowe matematyka mają charakter kwalifikacyjny, dają uprawnienie do nauczania drugiego przedmiotu matematyka w szkole podstawowej i ponadpodstawowej i są skierowane są do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania drugiego (kolejnego) przedmiotu.

Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów podyplomowych matematyka ma wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki wyższej bezpośrednio powiązane z podstawą programową nauczania tego przedmiotu na wszystkich poziomach edukacji szkolnej. Zna i rozumie cele kształcenia matematycznego, potrafi dobierać treści i zadania umożliwiające rozwijanie zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych. Potrafi wykorzystywać narzędzia informatyczne wspomagające pracę nauczyciela matematyki. Ma przygotowanie z zakresu dydaktyki matematyki niezbędne do nauczania zarówno w szkole podstawowej jak i ponadpodstawowej.

 

 

Program studiów

 • Matematyka elementarna;
 • Wstęp do logiki i teorii mnogości;
 • Analiza matematyczna;
 • Algebra liniowa z geometrią;
 • Metody numeryczne;
 • Geometria szkolna;
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka;
 • Seminarium z rozwiązywania zadań;
 • Dydaktyka matematyki;
 • Repetytorium z psychologii i pedagogiki;
 • Komputerowe wspomaganie matematyki;
 • Seminarium dyplomowe.

 

W ramach studiów obowiązuje praktyka w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego  w formie wykładów i ćwiczeń.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, absolwent studiów matematyka jest przygotowany do nauczania matematyki jako drugiego przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Opłata za studia podyplomowe

2100 zł za semestr studiów. Możliwość rozbicia na raty bez dodatkowych kosztów

Liczba semestrów

3 semestry

Zasady rekrutacji

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest rejestracja elektroniczna w systemie rekrutacyjnym IRK i złożenie kompletu dokumentów, w skład którego wchodzą:

 • podanie (wygenerowane z systemu elektronicznej rejestracji);
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu);
 • udokumentowanie realizacji przedmiotów matematycznych w wymiarze co najmniej 60 godzin (wyciąg z toku studiów lub indeksu, zaświadczenie wydane przez uczelnię, na której absolwent uzyskał dyplom ukończenia lub suplement wydany do dyplomu);
 • udokumentowanie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz przygotowania z zakresu podstaw dydaktyki i emisji głosu (dyplom ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie wydane przez uczelnię, na której absolwent uzyskał dyplom lub inny dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji nauczycielskich).

Przyjęcie na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Rzeszowskim - dokument generowny automatycznie w trakcie rejetracji elektronicznej
 • kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, dyplomu ukończenia studiów;
 • dokumenty potwierdzające, że osoba w trakcie studiów zaliczyła minimum 60 godzin z przedmiotów matematycznych;
 • dokumenty potwierdzające przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz przygotowanie z zakresu podstaw dydaktyki i emisji głosu.

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

dr Piotr Pusz

Wymagania wstępne

Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać osoba spełniająca równocześnie dwa warunki:

 • Posiada dyplom ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, w trakcie których zaliczyła minimum 60 godzin z przedmiotów matematycznych (sprawdzane na podstawie indeksu, zaświadczenia wydanego przez uczelnię, na której absolwent uzyskał dyplom ukończenia lub suplementu wydanego do dyplomu);
 • Posiada  przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz przygotowanie z zakresu podstaw dydaktyki i emisji głosu (na podstawie dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia wydanego przez uczelnię, na której absolwent uzyskał dyplom lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji nauczycielskich).

Język wykładowy

polski

Limit przyjęć

30 słuchaczy

Początek studiów

Termin uruchomienia studiów uzależniony jest od liczby zgłoszeń

Terminy zajęć

Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym w soboty i niedziele

Kolegium

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]