Logopedia TRWA REKRUTACJA

Opis studiów

JESIEŃ 2022
TRWA REKRUTACJA!
>zapisz się<  

Najważniejszym celem studiów podyplomowych LOGOPEDIA jest zapoznanie słuchaczy z metodyką pracy logopedy oraz z teoretycznymi podstawami tego zawodu. Osiągnięciu tego efektu służą cele szczegółowe, z których najważniejsze to:

  • zdobycie przez słuchaczy wiedzy na temat medycznych podstaw pracy logopedy (elementarna wiedza z foniatrii, audiologii, ortodoncji, geriatrii, neurologii, wiedza na temat anatomii narządów mowy odpowiadających za nadawanie i odbiór mowy),
  • zdobycie wiedzy na temat językowych podstaw logopedii (nauka o języku, kultura języka i komunikacji, socjolingwistyka i psycholingwistyka),
  • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii, ze szczególnym naciskiem na zapoznanie słuchaczy z etapami rozwoju mowy dziecka oraz ze specyfiką pracy i opieki nad dziećmi specjalnej troski,
  • zapoznanie słuchaczy ze strategią postępowania logopedycznego w przypadkach problemów z mową o różnym podłożu, wykształcenie umiejętności programowania i prowadzenia terapii logopedycznej zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi.

 

       Studia podylomowe LOGOPEDIA mają bezpośrednio przygotować absolwenta do podjęcia pracy w zawodzie logopedy, zarówno w różnego typu poradniach, jak i w gabinetach logopedycznych. Osiągnięciu tego celu służą zarówno prowadzone na uczelni zajęcia audytoryjne, jak i zajęcia warsztatowe i praktyki w różnych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych (szkoła specjalna, szkoła dla niesłyszących, ośrodek wczesnej interwencji, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, oddział szpitalny, gabinet logopedyczny). Absolwent jest ponadto przygotowany do podjęcia dalszej edukacji, np. na specjalnościach: NEUROLOGOPEDIA,  SURDOLOGOPEDIA i innych.

Nasze atuty:

1.    Kształcimy logopedów już ponad dziesięć lat,
2.    Mamy świetną opinię o naszych absolwentach wśród pracodawców,
3.    Posiadamy najwyższą kategorię naukową A i wynikające z tego uprawnienia  do prowadzenia kształcenia nauczycieli (również nauczycieli-logopedów),
4.    Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą składającą się z pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego i praktykujących logopedów,
5.    Mamy własny, dobrze wyposażony gabinet logopedyczny (prowadzimy w nim praktyki bez konieczności wchodzenia do innych instytucji – w niewielkich, max. pięcioosobowych grupach).

Program studiów

Logopedia to kierunek łączący w sobie różne treści i wiedzę z kilku dziedzin. Nauka ta bowiem zrodziła się jako gałąź fonetyki stosowanej, czyli działu językoznawstwa. Wspomaga się jednak metodologią  wypracowaną przez nauki społeczne. Terapia osób z nierzadko bardzo rozległymi i złożonymi problemami zdrowotnymi nie byłaby możliwa bez elementarnej znajomości wybranych zagadnień z nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. Program kształcenia Podyplomowych Studiów Logopedii obejmuje zatem 5 modułów odpowiadających wybranym zagadnieniom z czterech obszarów kształcenia (art. 9 ust. 1 pkt.  2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Również efekty kształcenia na kierunku Logopedia odnoszą się do czterech dziedzin.

Moduł I to moduł językoznawczy; przedmioty prowadzone w ramach tego modułu wchodzą w zakres nauk humanistycznych; modułowi temu przyporządkowano 124 godzin dydaktycznych (60 godz. wykładu i 64 godz. ćwiczeń) oraz 10 p. ECTS.

Moduł II to moduł pedagogiczny; przedmioty prowadzone w ramach tego modułu wchodzą w zakres nauk humanistycznych i społecznych; modułowi temu przyporządkowano 85 godzin dydaktycznych (70 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń) oraz  10 p. ECTS.

Moduł III to moduł medyczny; przedmioty prowadzone w ramach tego modułu wchodzą w zakres nauk medycznych; modułowi temu przyporządkowano 71 godzin dydaktycznych (wykłady) i 10 p. ECTS.

Moduł IV to moduł terapii logopedycznej; przedmioty prowadzone w ramach tego modułu wchodzą w zakres nauk o zdrowiu oraz – po części – nauk humanistycznych; jest to główny moduł na studiach logopedycznych, toteż przeznaczono na jego realizację 146 godzin wykładów, 103 godziny ćwiczeń oraz 25 godz. zajęć warsztatowych (w sumie: 274 godz.), a także  30 p. ECTS.

Moduł V to moduł seminariów i praktyk; przedmioty prowadzone w ramach tego modułu wchodzą w zakres wszystkich czterech wymienionych wcześniej nauk, jako że stanowią praktyczny sprawdzian zastosowania zdobytej w czasie studiów wiedzy i umiejętności; modułowi temu przyporządkowano 95 godzin dydaktycznych oraz 15 p. ECTS.

     W sumie program studiów obejmuje 650 godzin (minimum określone przez Polski Związek Logopedów wynosi 600 godzin), w tym 315 godzin wykładów, 220 godzin ćwiczeń oraz 115 godzin zajęć warsztatowych i praktyk). Wiedza przekazywana niektórych modułach ma charakter teoretyczny. Tak jest na przykład na  module medycznym.  Również moduł pedagogiczny nastawiony jest głównie na przekazywanie wiedzy, mniej na kształtowanie umiejętności. Takie nastawienie ma moduł językoznawczy, oraz moduł terapii logopedycznej, na którym student zdobywa wiadomości o zaburzeniach mowy i kształci umiejętności ich terapii. Na doskonalenie praktycznych umiejętności w całości nastawiony jest moduł V - seminarium i praktyki, który przygotowuje słuchaczy do pracy w zawodzie logopedy oraz do prowadzenia samodzielnych badań i analiz.

    

Student będzie odbywał praktyki w wymiarze 100 godzin. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z oceną ogólną oraz wykazem wszystkich zaliczonych przedmiotów i praktyk.

 

Opinie absolwnetów

Jestem bardzo zadowolona z przebiegu całych studiów pod względem naukowym. Poziom praktyk również był na wysokim poziomie. Dużo wnoszą dla studentów, którzy głównie opanowują teorię. Atmosfera super. Prowadzący mili, żadnych problemów w ciągu trwania całych studiów. Bardzo dziękuję! :)

Anna Jaskuła

----------------------

Zajęcia na uczelni były prowadzone w sposób profesjonalny przez kompetentnych wykładowców, prezentujących wysoki poziom wiedzy merytorycznej. Obszerny dostęp do materiałów, wykłady nagrywane. Można było nadrobić zaległości w dogodnym dla siebie czasie. Kontakt z uczelnią był bardzo sprawny. Polecam Uniwersytet Rzeszowski!

Monika Niedbała

----------------------

 

Warto wybrać studia podyplomowe Logopedia na Uniwersytecie Rzeszowskim z uwagi na wysoki poziom kształcenia, poparty kadrą wykładowców będących praktykami i teoretykami. Tok studiów został świetnie zorganizowany. Pomimo sytuacji epidemiologicznej udało się zorganizować zaplanowane praktyki. Ponadto studenci mogli korzystać z wielu gościnnych wykładów i szkoleń prowadzanych przez wybitnych praktyków takich jak np. prof. K. Węsierska.

Krzysztof Partyka

----------------------

 

Bardzo dobra organizacja studiów. Poziom merytoryczny zajęć na wysokim poziomie. Większość wykładowców prowadziła zajęcia w przystępny dla słuchacza i ciekawy sposób. W czasie ograniczonego funkcjonowania uczelni w okresie pandemii, sprawna organizacja zajęć w formie zdalnej.

Anna Zięba

----------------------

Studia spełniają oczekiwania studenta oraz rynku pracy. Wykładowcy to osoby pracujące w zawodzie. Dzielą się swoimi doświadczeniami. Uczelnia organizuje spotkania z wybitnymi osobowościami z dziedziny logopedii.

Aleksandra Pucko

 

----------------------

 

Studia zorganizowane zostały w sposób rzetelny i dobrze przygotowujący do wykonywania zawodu logopedy.

Anna Bialic

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy (placówki oświatowe, medyczne, prywatne gabinety itp.)

Opłata za studia podyplomowe

1700 zł/semestr. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

4 semestry

Zasady rekrutacji

Kandydat na studia podyplomowe winien zarejestrować się elektronicznie w systemie rekrutacyjnym. Stamtąd należy wydrukować podanie na studia i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego. Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą na adres Dział Kształcenia Podyplomowego, ul. prof. Stanisława Pigonia 8, 35-959 Rzeszów. Osoby przyjęte na studia będą o tym fakcie poinformowane listownie lub drogą mailową. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymają informację o pierwszym zjeździe.

W tym semestrze będziemy prowadzić kształcenie hybrydowe: wykłady będą się odbywały online, za pomocą platformy MS TEAMS, a ćwiczenia i praktyki „kontaktowo” – w dużych salach w budynku UR, przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa.
 

Wymagane dokumenty

•    Podanie (wydrukowane z Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów)
•    Dwa zdjęcia  
•    Kserokopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał do wglądu),
•    Zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do pracy w tym zawodzie.


Wszystkie informacje o studiach i o rekrutacji znajdą Państwo na stronie Studiów Podyplomowych Logopedii 


Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR | e-mail: [email protected]

Wymagania wstępne

Słuchaczem studiów podyplomowych może być dowolna osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów magisterskich (jednolitych lub drugiego stopnia) lub studiów pierwszego stopnia. Uczestnikiem Studiów mogą być także studenci ostatniego roku studiów drugiego stopnia. Studia są kierowane przede wszystkim do absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych (filologii polskiej, nauczania początkowego, pedagogiki, psychologii) oraz do wszystkich, którzy chcieliby uzyskać uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy.

Kandydaci na studia powinni być absolwentami kierunków dających uprawnienia do pracy z dziećmi. Absolwenci pozostałych kierunków mogą podjąć studia, ale powinni mieć świadomość, że będą mogli prowadzić terapię mowy tylko u osób dorosłych.

Kandydaci na studia powinni mieć nienaganną wymowę, słuch  i budowę aparatu artykulacyjnego. Słuchaczami studiów  nie mogą  być  osoby z  wadami  wymowy i wadami anatomicznymi aparatu artykulacyjnego (np. nieprawidłowym zgryzem).

Jednostka prowadząca studia

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa

Język wykładowy

polski

Limit przyjęć

Min. 30 osób, max. 80 osób

Terminy zajęć

Zjazdy sobotnio-niedzielne dwa razy w miesiącu

 

Kolegium

Kolegium Nauk Humanistycznych

Punkty ECTS

Student w czasie 4 semestrów zdobywa 75 punktów ECTS

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]