Zarządzanie zasobami ludzkimi TRWA REKRTUACJA

Opis studiów

JESIEŃ 2022
TRWA REKRUTACJA!
>zapisz się<  

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych absolwent zdobywa kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora instytucji lub przedsiębiorstwa oraz uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w realizacji zadań kierownika takiej instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • współczesnych trendów prowadzenia innowacyjnej instytucji i przedsiębiorstwa; podejmowanie działań ukierunkowanych na generowanie nowej jakości;
 • analizy i diagnozowania potrzeb kadrowych instytucji i przedsiębiorstwa; opracowanie i realizacja programów doskonalenia kadry w perspektywie dostosowywania się do zmiennych warunków rynkowych;
 • planowania, prowadzenia i koordynowania polityki kadrowej z wykorzystaniem wiedzy prawniczej, psychologicznej, socjologicznej;
 • sprawnego, skutecznego i jasnego komunikowania się, także w sytuacjach trudnych, konfliktowych, z personelem wewnętrznym i interesariuszami zewnętrznymi przy wykorzystaniu strategii negocjacyjnych;
 • sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi w zarządzaniu instytucją i przedsiębiorstwem; a także w budowaniu wizerunku instytucji i przedsiębiorstwa oraz w ich promocji;
 • projektowania, prowadzenia, doskonalenia i ewaluacji nowoczesnych instytucji i przedsiębiorstwa;
 • rekrutowania i motywowania z wykorzystaniem nowoczesnych technik skutecznego myślenia;
 • kierowania zespołami ludzkimi i pracą zespołową w instytucjach i przedsiębiorstwach;
 • stosowania zasad i norm etycznych w podejmowaniu działań w zakresie zarządzania kadrą, administracją i personelem instytucji i przedsiębiorstwa;
 • podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.;
 • różnorodnych technik negocjacji zbiorowej i indywidualnej;
 • sprawnego posługiwania się językiem ojczystym, jako uniwersalnym narzędziem komunikowania się ludzi między sobą.

 

 

Program studiów

 • Antropologia społeczna,
 • Elementy prawa pracy i prawa administracyjnego,
 • Nowoczesne przedsiębiorstwo,
 • Psychologia i socjologia organizacji,
 • Komunikacja wewnątrzgrupowa,
 • Asertywność,
 • Przywództwo,
 • Psychopatologia człowieka dorosłego,
 • BHP,
 • Techniki twórczego myślenia,
 • Sztuka negocjacji,
 • Rekrutacja pracowników,
 • Motywowanie i wynagradzanie pracowników,
 • Ocenianie personelu,
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu.

Opłata za studia podyplomowe

1 600 zł za semestr. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

2 semestry

Termin składania dokumentów

Na spotkaniu organizacyjnym.

Zasady rekrutacji

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły, do zorganizowania grupy.

Kandydat zobowiązany jest do rejestracji drogą elektroniczną, oraz złożenia wymaganych dokumentów, tj.:

 • podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu).

O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie-kwestionariusz (wygenerowany z systemu)
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

dr hab. prof. UR Janusz Miąso | [email protected]

Wymagania wstępne

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia różnych kierunków i specjalności.

Język wykładowy

polski

Terminy zajęć

co dwa tygodnie , zjazdy sobotnio - niedzielne

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]