Neurologopedia

Opis studiów

Studia podyplomowe Neurologopedia trwają jeden rok (dwa semestry).  W czasie studiów słuchacz będzie zdobywał wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu komunikacji językowej i jej psychologicznych i neurologicznych podstaw, z zakresu nauk medycznych (podstawowe wiadomości z neurologii, psychiatrii i radiologii), a przede wszystkim z zakresu diagnozowania i terapii wad wymowy o podłożu neurologicznym u osób od urodzenia do wieku podeszłego (choroby neurodagradacyjne). Słuchacz nabędzie także wiedzę na temat organizacji pracy neurologopedy i jego współpracy z innymi specjalistami i otoczeniem pacjenta.

W trakcie studiów słuchacz będzie odbywał praktyki w różnych instytucjach. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej (studium przypadku). Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z oceną ogólną oraz wykazem wszystkich zaliczonych przedmiotów i praktyk.

Studia nie realizują specjalizacji medycznej; dają uprawnienia przede wszystkim do pracy w ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych (szkoły specjalne, ośrodki wczesnej interwencji, przedszkola i szkoły integracyjne, domy opieki społecznej, sanatoria, itp.)

Więcej informacji na stronie Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa

Program studiów

Program studiów obejmuje 328 godzin dydaktycznych (165 godz. wykładów, 113 godz. ćwiczeń i 50 godzin warsztatów/praktyk).

 

 • Neurolingwistyka,
 • Psycholingwistyka,
 • Neuropsychologia,
 • Neurologia dziecięca,
 • Psychiatria dzieci, 
 • Diagnostyka radiologiczna schorzeń neurologicznych, 
 • Terapia SLI i zaburzeń afatycznych u dzieci, 
 • Terapia dysartrii u dzieci, 
 • Terapia zaburzeń płynności mowy u dzieci, 
 • Wczesna interwencja logopedyczna – w koncepcji NDT-Bobath i w metodzie Rodolfo Castillo-Boralesa,
 • Zaburzenia mowy u dzieci z zespołami genetycznymi, 
 • Elementy SI w diagnozie i terapii logopedycznej, 
 • Wczesna interwencja logopedyczna u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • Praca z dzieckiem przejawiającym trudne zachowania, 
 • Warsztat neurologopedy, 
 • Praca neurologopedy z zespołem terapeutycznym i rodziną pacjenta, 
 • Logorytmika z elementami psychomotoryki,
 • Neurologia dorosłych, 
 • Psychiatria dorosłych, 
 • Terapia zaburzeń mowy w afazji, 
 • Terapia dysartrii u dorosłych, 
 • Terapia zaburzeń płynności mowy u dorosłych, 
 • Terapia zaburzeń mowy pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi i schizofazja,
 • Terapia osób laryngektomowanych, 
 • Terapia mowy u osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, 
 • Dysfagia, 
 • Terapia logopedyczna,
 • Seminarium dyplomowe, 
 • Wykłady gościnne.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Uprawnienia do wykonywania zawodu neurologopedy

Opłata za studia podyplomowe

1800 zł/semestr. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

O przyjęciu kandydatów na studia decyduje komisja, w skład której wchodzi kierownik studiów, koordynator praktyk i jeden pracownik. Oceniają oni kandydatów na podstawie złożonych dokumentów i przyznają punkty.

Komisja tworzy listę rankingową kandydatów, którzy przyjmowani są na studia w kolejności miejsc zajętych na tej liście. W przypadku niewyczerpania liczby miejsc przyjmowani są wszyscy kandydaci spełniający warunki formalne

Najważniejsze informacje dla kandydatów na studia i dla słuchaczy są zamieszczane na stronie internetowej logopedii w zakładce ‘rekrutacja’

 

Kandydat na studia podyplomowe winien zarejestrować się elektronicznie w systemie rekrutacyjnym. Stamtąd należy wydrukować podanie na studia i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć do Działu Kształcenia Podyplomowego. Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą na adres. Osoby przyjęte na studia będą o tym fakcie poinformowane listownie lub drogą mailową. Wraz z decyzją o przyjęciu otrzymają informację o pierwszym zjeździe.

W tym semestrze będziemy prowadzić kształcenie hybrydowe: wykłady będą się odbywały online, za pomocą platformy MS TEAMS, a ćwiczenia i praktyki „kontaktowo” – w dużych salach w budynku UR, przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Wymagane dokumenty

NEUROLOGOPEDIA:

    Podanie (wydrukowane z Systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów),
    Dwa zdjęcia, 
    Kserokopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (oryginał do wglądu),
    Kserokopia dyplomu/świadectwa ukończenia studiów logopedycznych (oryginał do wglądu).

Dokumenty dodatkowe (nieobligatoryjne):

    CV z uwzględnieniem pracy w zawodzie logopedy,
    Zaświadczenie od pracodawcy o pracy w zawodzie logopedy,
    Zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych, studiach, warsztatach doskonalących itp.
    Wykaz publikacji

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

Dr hab. prof. UR Agnieszka Myszka | e-mail: [email protected]

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych z logopedii lub dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich o kierunku logopedia.

Studia są kierowane do logopedów, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje i zyskać prawo do pracy w zawodzie neurologopedy;

Słuchaczami studiów nie mogą być osoby z wadami wymowy i nieprawidłową budową aparatu artykulacyjnego.

Jednostka prowadząca studia

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa

Język wykładowy

polski

Limit przyjęć

Min. 30, max. 45 osób

Początek studiów

po zebraniu się wymaganej liczby osób

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu

Kolegium

Kolegium Nauk Humanistycznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]