Nauczanie języka polskiego jako obcego TRWA REKRUTACJA

Opis studiów

JESIEŃ 2022
TRWA REKRUTACJA!
>zapisz się<  

Celem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych: nauczanie języka polskiego jako obcego jest przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne kadry, tj. nauczycieli i lektorów do nauczania języka polskiego jako obcego w szkołach, uczelniach i instytucjach oświatowych. Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów filologii polskiej, neofilologii i innych kierunków humanistycznych o specjalności nauczycielskiej, a także do absolwentów nauczania początkowego, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz kierunków slawistycznych, posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.


Program studiów podyplomowych współtworzą dwa moduły: merytoryczny oraz dydaktyczny i praktyk. Wiedzę merytoryczną, glottodydaktyczną i metodyczną zdobytą podczas wykładów, ćwiczeń i warsztatów słuchacze wdrażają podczas praktyki metodycznej, ukierunkowanej na zdobywanie umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Wykłady, w wymiarze 110 godzin będą realizowane w formie zdalnej, pozostałe zajęcia i praktyka będą realizowane w formie kontaktu bezpośredniego.

Kwalifikacyjne studia podyplomowe: nauczanie języka polskiego jako obcego zapewniają uzyskanie uprawnień do prowadzenia zajęć z języka polskiego jako obcego.

Program studiów

 • Gramatyka języka polskiego
 • Podstawy fonetyki i poprawnej wymowy
 • Kultura języka ze stylistyką praktyczną
 • Gramatyka kontrastywna
 • Literatura polska w nauczaniu cudzoziemców z elementami komparatystyki
 • Kultura polska
 • Wybrane zagadnienia z historii Polski
 • Bilingwizm
 • Wybrane zagadnienia przekładu
 • Promocja kultury polskiej za granicą
 • Podstawy glottodydaktyki
 • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
 • Warsztaty metodyczne
 • Konwersacje w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • Ćwiczenia ortofoniczno-logopedyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • Praca z uczniem z doświadczeniem migracji
 • Konstruowanie testów i organizacja egzaminów z języka polskiego jako obcego
 • Technologia informacyjna w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • Praktyka metodyczna

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent uzyskuje potwierdzone świadectwem kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Posiada wiedzę merytoryczną na temat systemu języka polskiego i sprawności językowych, którą potrafi umiejętnie powiązać z wiedzą o literaturze, kulturze i  historii  Polski  w nauczaniu  języka polskiego jako obcego. Przygotowanie  glottodydaktyczne i metodyczne oraz umiejętności praktyczne nabyte podczas praktyki metodycznej pozwalają mu zaplanować i realizować proces kształcenia dla osób uczących się języka polskiego jako obcego na różnym poziomie zaawansowania językowego. Absolwent studiów może pracować jako nauczyciel lub lektor języka polskiego jako obcego  w Polsce lub za granicą.

Opłata za studia podyplomowe

1350 zł/semestr. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

3 semestry

Zasady rekrutacji

 1. Rejestracja elektroniczna
 2. Złożenie kompletu dokumentów. 

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły. Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie odpowiedniej pod względem liczebności osób – grupy nie mniejszej niż 22 uczestników. Ze względu na zapewnienie jakości realizacji zajęć, liczba miejsc jest ograniczona do 30 uczestników. Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń. 

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne.

Po potwierdzeniu kwalifikacji na studia należy dostarczyć wygenerowane z systemu podanie na studia oraz oryginał dyplomu (do potwierdzenia zgodności z kopią).

 

Kierownik studiów

dr hab. Elżbieta Mazur, prof. UR

Wymagania wstępne

Warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie studiów jednolitych magisterskich lub studiów drugiego stopnia z przygotowaniem pedagogicznym, znajomość przynajmniej jednego języka obcego nowożytnego w stopniu umożliwiającym sprawne komunikowanie się oraz posługiwanie się staranną polszczyzną. 

Język wykładowy

polski

Kolegium

Kolegium Nauk Humanistycznych

Punkty ECTS

45

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]