Nauczanie języka polskiego jako obcego

Opis studiów

Celem studiów podyplomowych kwalifikacyjnych nauczanie języka polskiego jako obcego jest merytoryczne i dydaktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze nauczycieli języka polskiego jako obcego. Program dwusemestralnych  studiów zakłada  realizację 300  godzin dydaktycznych (w tym 60 godzin praktyki). Wiedzę zdobytą podczas wykładów, ćwiczeń i warsztatów słuchacze wdrażają w czasie praktyk ciągłych odbywanych w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus”.

Program studiów

Program studiów współtworzą trzy moduły: merytoryczny, glottodydaktyczny, dydaktyczny i praktyk. W obrębie przygotowania merytorycznego  realizowane są zajęcia

 • z kultury polskiej, historii Polski, literatury polskiej
 • z elementami komparatystyki, gramatyki języka polskiego
 • dla lektorów, podstaw fonetyki i poprawnej wymowy
 • oraz kultury języka ze stylistyką praktyczną. Moduł drugi tworzą przedmioty z zakresu glottodydaktyki, w tym podstawy glottodydaktyki, praktyczna gramatyka języka polskiego
 • z elementami gramatyki porównawczej, zabawy logopedyczne w nauczaniu fonetyki języka polskiego jako obcego
 •  i technologia informacyjna w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Ważnym elementem tego modułu są również dzieje edukacji polonijnej, bilingwizm w nauczaniu języka polskiego jako obcego oraz wybrane zagadnienia przekładu. Trzeci moduł: dydaktyczny i praktyk obejmuje metodykę nauczania języka polskiego jako obcego, warsztaty metodyczne, konwersacje w nauczaniu języka polskiego jako obcego, nauczanie języka  polskiego jako  obcego dzieci i młodzieży,  testowanie i certyfikację oraz praktyki ciągłe. Ponadto w każdym semestrze planuje się dwa wykłady gościnne.

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów uzyskuje potwierdzone świadectwem kwalifikacje w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.

Opłata za studia podyplomowe

1700 zł/semestr. Możliwość płatności ratalnych bez dodatkowych kosztów.

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

 1. Rejestracja elektroniczna
 2. Podanie o przyjęcie na studia.
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.
 4. Zdjęcie do teczek osobowych.
 5. Kserokopia dowodu osobistego.
  Komisja rekrutacyjna stosuje przy naborze zasadę pierwszeństwa zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

 1. Dowód osobisty.
 2. Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich.

Adres

al. mjr. W. Kopisto 2b
35-315 Rzeszów, bud. A3, p. nr 29

Kierownik studiów

dr Elżbieta Mazur

Wymagania wstępne

 1. Ukończone studia wyższe magisterskie lub licencjackie z zakresu filologii polskiej lub obcej o specjalizacji nauczycielskiej albo inne studia humanistyczne z przygotowaniem pedagogicznym.
 2. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego nowożytnego w stopniu umożliwiającym sprawne komunikowanie się.
 3. Posługiwanie się staranną polszczyzną.

Jednostka prowadząca studia

Instytut Filologii Polskiej

Język wykładowy

polski

Limit przyjęć

30

Terminy zajęć

Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w formie niestacjonarnej. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele raz lub dwa razy w miesiącu. Oprócz tego w każdym semestrze słuchacze odbywają praktykę ciągłą w wymiarze 30 godzin (łącznie 60 godzin praktyki).

Kolegium

Kolegium Nauk Humanistycznych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]