Analityka i bezpieczeństwo zdrowotne żywności

Opis studiów

Przyswojenie aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie analityki i bezpieczeństwa żywności.

Studia przeznaczone są dla absolwentów (kobiet i mężczyzn) zarówno magisterskich jak i zawodowych studiów wyższych z zakresu nauk rolniczych, przyrodniczych i biologicznych, a także dla osób z dyplomem ukończenia innych wydziałów, które są zatrudnione na stanowiskach technologicznych w zakładach przetwórczych przemysłu rolno-spożywczego lub osób zainteresowanych tematyką studiów. Treści programowe realizowane w trakcie studiów bazują na praktycznym wdrożeniu najnowszych metod analitycznych stosowanych w badaniu żywności, stąd też studia mogą zainteresować absolwentów kierunków rolniczych, ochrony środowiska, technologii żywności i żywienia człowieka i biotechnologii, a także pracowników małych i średnich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, wykorzystujących techniki pomiarowe, analityczne i diagnostyczne do badania żywności.

Program studiów

Program studiów obejmuje zajęcia dydaktyczne w formie wykładów, laboratoriów  i  e- learningu. 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwenci studiów uzyskają wiedzę z zakresu analityki, systemów bezpieczeństwa i jakości żywności a także umiejętności poszerzające kwalifikacje do pracy w laboratoriach chemicznych, mikrobiologicznych i biotechnologicznych przy zakładach produkcyjnych spożywczych, Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych oraz ośrodkach badawczych związanych z sektorem rolno-spożywczym. Zdobyta wiedza umożliwi absolwentom studiów podejmowanie właściwych działań w pracy zawodowej jak również przekazywanie informacji społeczeństwu, szczególnie przy wzrastającym zainteresowaniu jakością zdrowotną żywności.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Opłata za studia podyplomowe

1500 zł/semestr + 30 zł opłata za dyplom

Liczba semestrów

2 semestry

Zasady rekrutacji

  • Wymagane dokumenty: podanie o przyjęcie na studia (dostępne na stronie internetowej UR), odpis dyplomu ukończenia studiów
  • Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
  • Studia zostaną uruchomione z chwilą zgłoszenia się min. 15 osób

Wymagane dokumenty

.

Adres

Miejsce składania dokumentów: ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów (budynek G1 - Biblioteka UR) pok. 52

Kierownik studiów

Prof. dr hab. Maria Droba

Jednostka prowadząca studia

Katedra Chemii i Toksykologii Żywności

Język wykładowy

polski

Terminy zajęć

Zajęcia odbywać się będą w dni wolne od pracy (zjazdy sobotnio-niedzielne, co 3-4 tygodnie).

Kolegium

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]