KURS KSIĘGOWOŚĆ W PRAKTYCE II stopnia

Opis kursu

Kurs skierowany jest do osób, które :

  • posiadają wykształcenia co najmniej średnie,
  • znają podstawy księgowości lub ukończyli Kurs księgowości I stopnia
  • wykazują:zainteresowanie tematyką, potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • posiadają podstawową znajomość obsługi komputera.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Program kursu

Moduł I - Wybrane zagadnienia z zakresu obsługi kadrowo- płacowej -15 godz

1.1     Prawo pracy a możliwe formy zatrudnienia  

1.2   Umowy o pracę

1.3    Zatrudnienie za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej

1.4   Obowiązek wydania świadectwa pracy

1.5 Wynagrodzenie za pracę - systemy wynagrodzeń, zasady naliczania i ewidencji wynagrodzeń

1.6 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne -zasady naliczania i ewidencji

1.7   Urlopy wypoczynkowe i związane z rodzicielstwem

 

Moduł II – Rachunkowość finansowa w praktyce 45 godz

2.1     Aktywa pieniężne, kredyty bankowe i pożyczki

2.2     Rozrachunki

2.3     Materiały i towary

2.4     Niefinansowe aktywa trwałe

2.5    Inwestycje i zobowiązania finansowe

2.6     Kapitały (fundusze) własne

2.7     Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe

2.8    Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej.

2.9     Wynik finansowy

2.10     Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego

   

Moduł III - Pracownia komputerowa - Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 20 godz

3.1  Ewidencja operacji gospodarczych w księgach rachunkowych

3.2 Ewidencja operacji  dokumentowanych fakturami VAT – sporządzanie deklaracji VAT oraz JPK.

3.3 Ewidencja rozliczeń z tytułu wynagrodzeń.

3.4  Ewidencja kosztów i przychodów prowadzonej działalności.

3.5 Zamknięcia okresowe - sporządzanie sprawozdań finansowych

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Świadectwo ukończenia kursu potwierdzające  nabyte kompetencje, zgodnie ze wzorem obowiązującym na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Opłata za kurs

1150 zł (Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach na wniosek Słuchacza skierowany do Kierownika kursu)

Liczba semestrów

80 godzin - czas trwania ok 3 miesięcy

Początek rekrutacji

2018-04-19

Koniec rekrutacji

2019-01-15

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, w sposób ciągły w terminie do 15.01.2019. Warunkiem uruchomienia kursu jest zorganizowanie odpowiedniej pod względem liczebności osób grupy (min.18 osób).

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności  zgłoszeń. 

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na kurs (w wersji elektronicznej),
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, kandydata na kurs w przypadku kandydata będącego cudzoziemcem.

Po potwierdzeniu kwalifikacji na kurs należy dostarczyć komplet oryginalnych dokumentów (świadectwo lub dyplom, dowód osobisty do potwierdzenia zgodności) oraz dokonać opłaty do 23.01.2019 r.

Adres

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii
ul. M. Ćwiklińskiej 2, pokój 212
35-601 Rzeszów

Telefon

Sekretariat -tel. 17-8721699; Kierownik kursu -tel. 608103360

Osoba do kontaktu

mgr Danuta Kubit

Kierownik kursu

dr Renata Nesterowicz

Wymagania wstępne

Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych,

Jednostka prowadząca kurs

Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z praktykami

Język wykładowy

polski

Limit przyjęć

25 osób

Początek kursu

30.01.2019 r.

Terminy zajęć

- w tygodniu  (środa i piątek w godz.16-20) lub

- weekendy (sobota niedziela) w zależności od oczekiwań słuchaczy (określić przy rekrutacji)

Kolegium

Kolegium Nauk Społecznych

Punkty ECTS

7

Kontakt

Dział Kształcenia Podyplomowego

ul. prof. Stanisława Pigonia 8,
35-959 Rzeszów
budynek Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
pokój nr 52

tel.:  17 872 11 48, 17 872 10 96
e-mail: [email protected]